O presente Acordo Público (Condicións de uso) regula os termos e condicións de uso de todos os servizos Hosta Blanca LLP (en diante "Anfitrión") a través do sitio web https://hostablanca.com (incluíndo os subdominios) polo momento ou calquera outra data. O Cliente é calquera persoa ou empresa que utiliza o servizo de calquera xeito. Ao usar o sitio web ou comprar calquera servizo proporcionado polo Host, o Cliente acepta todas as declaracións de acordo público. O Cliente garante que o Acordo Público foi lido atentamente e totalmente acordado. Este Acordo Público está escrito e válido en inglés. Todas as traducións son automáticas e só existen para facilitar o seu uso.

1. Obxecto do convenio

1.1. O Host facilitará memoria e capacidade de computación nun servidor, ancho de banda, servizos de correo electrónico e outros servizos relacionados como se describe no sitio web do Host. O anfitrión xerará automaticamente (ou manualmente) a conta dos Clientes para o almacenamento de sitios web ou para o funcionamento de aplicacións que se poden utilizar a través de Internet e proporcionará o inicio de sesión e o contrasinal do cliente. O anfitrión creará, concederá e manterá a conexión entre o servidor e Internet para que os datos almacenados no servidor poidan transmitirse ao ordenador que realiza a chamada sen interrupcións e sempre que o requiran ordenadores externos en Internet mediante os protocolos comúns de Internet. O anfitrión procurará que os datos, almacenados polo Cliente de acordo co Acordo Público, estean dispoñibles para o público global a través de Internet as 24 horas do día, os sete días da semana. O anfitrión non se fai responsable do acceso exitoso ao sitio web respectivo, na medida en que as redes utilizadas non sexan operadas exclusivamente por Host, incluídas as súas interfaces con redes de terceiros. O Anfitrión concede ao Cliente o dereito de uso de todos os servizos do Anfitrión para calquera propósito do Cliente de acordo co presente Acordo Público durante todos os termos de uso.

1.2. Os servizos complementarios do Host é o rexistro de dominios. A petición, Host rexistrará nomes de dominio en nome do cliente no organismo emisor respectivo. O Cliente autoriza ao Anfitrión a emitir todas as declaracións ou realizar todas as actividades necesarias para o rexistro dun dominio no organismo emisor respectivo, en nome do Cliente. O Cliente só pode esperar a asignación real do nome de dominio unha vez que isto sexa confirmado polo Host. O anfitrión non aceptará ningunha responsabilidade e non ofrece ningunha garantía con respecto á asignación dos pedidos de nomes de dominio. O Cliente indemnizará ao Host contra calquera reclamación de terceiros con respecto ao nome de dominio seleccionado. Calquera reclamación relativa á selección, uso ou compra dun nome de dominio ou calquera outra reclamación relativa a un nome de dominio debe ser unddrdirectamente ao Cliente.

1.3. O establecemento de estatísticas de acceso é recollido polo Host. O Anfitrión elaborará estatísticas de acceso no servidor web para cada Cliente de acordo coa obriga legal. Para este fin, os ficheiros de rexistro do servidor avalíanse diariamente. Os clientes poden chamar a estatísticas actuais e históricas para o período que sexa necesario a través dun sitio web protexido. As estatísticas históricas almacénanse durante un período de polo menos dous anos. O Cliente entende e comprométese plenamente a facilitar o Establecemento de estatísticas de acceso aos organismos autorizados sobre a base dunha solicitude lexítima debidamente executada.

1.4 Host non ofrece servizos permanentemente no Reino Unido debido á súa forma legal. O sistema de pago non acepta pagos da rexión especificada. Se aínda necesitas o noso servizo e resides no Reino Unido, utiliza o formulario de contacto do sitio para solicitalo.

2. Obrigas do Cliente

2.1. O Cliente é total e único responsable de calquera dato transmitido a Internet a través de calquera servizo do Host e tamén, pero non só, almacenado mediante os servizos do Host. Calquera reclamación de terceiros sobre os datos do Cliente debe dirixirse directamente ao Cliente. O Cliente é responsable de manter os seus datos no servidor do Host.

2.2. O Cliente, como persoa física, comprométese estrictamente a utilizar persoalmente os servizos do Anfitrión. En ningún caso cede o acceso aos servizos do Host a terceiros co fin de evitar o uso ilegal. Se o Cliente é unha empresa, o Cliente comprométese a restrinxir o acceso aos servizos de Host por parte dos empregados da empresa para evitar o uso ilegal dos servizos de Host. Ao transferir o acceso aos servizos do Anfitrión a terceiros, incluídos os autorizados, o Cliente asume a total responsabilidade das súas accións ou inaccións ante o Cliente, o Anfitrión ou terceiros, onde queira que sexan e sexan quen sexan. Non son terceiros non autorizados aquelas persoas que utilizan o almacenamento, que é o obxecto do contrato, co coñecemento e acordo do Cliente.

2.3. O cliente deberá asegurarse de que non introduce ningún contido que infrinxa a normativa legal, os dereitos persoais de terceiros e os dereitos de marca rexistrada ou a moral. Os clientes deben respectar en particular as disposicións de protección de datos en beneficio dos usuarios. O Cliente garante que non emitirá nin almacenará ningún contido que infrinxa a lei, os dereitos persoais de terceiros, do Anfitrión, os dereitos de marca ou a moral, ou calquera outra lei, calquera que sexan. O Cliente debe, en particular, cumprir as disposicións de protección de datos en interese dos usuarios, xunto coas leis rexionais e internacionais. O Cliente asume as obrigas plenas e exclusivas de ser directamente responsable (sen a participación do Anfitrión) do cumprimento da lei utilizando os servizos do Anfitrión. En caso de violación da condición anterior, o Cliente está obrigado a absterse de todas as infraccións posteriores, para compensar o Anfitrión por calquera perda ocasionada. O Cliente comprométese tamén a indemnizar e liberar ao Anfitrión das reclamacións de terceiros por danos e reembolso dos gastos causados ​​pola violación da lei ou do Acordo Público por parte do Cliente. A obriga de liberación tamén se estende á obriga de reembolsar íntegramente a Host por todos os custos de defensa xurídica (gastos legais, honorarios dos avogados, etc.). O Anfitrión resérvase o dereito, en caso de detectar unha violación da lexislación local ou internacional, violación da moral, humanidade ou outras violacións obviamente inaceptables, de bloquear a conta do Cliente e eliminar completamente o contido inadecuado.

2.4. O Cliente está obrigado a facer os esforzos razoables para protexer o inicio de sesión e o contrasinal da súa conta no servidor do Host.

2.5. Queda estrictamente prohibido ao Cliente interferir con calquera código de programa da plataforma de hospedaxe do Anfitrión de calquera forma, independentemente de que o Cliente sexa actual ou anterior.

2.6. O Cliente está obrigado a pagar a tempo polo uso dos servizos do Host. Non máis tarde do remate do período de pago para utilizar os servizos do Anfitrión. En caso contrario, o Anfitrión ten dereito a rescindir o servizo prestado ao Cliente sen gardar ningún dos datos do Cliente.

2.7. O cliente comprométese a garantir a seguridade dos seus propios datos de calquera forma razoable. O Cliente comprométese a almacenar no servidor/servidores do Anfitrión só unha copia dos datos, no caso de perda da cal nin o Cliente nin terceiros incorrerán en ningunha perda.

2.8. Queda terminantemente prohibido ao cliente participar en calquera actividade que infrinxa este Acordo Público, así como as leis ou regulamentos que se apliquen ao seu uso de Internet. O Anfitrión, polo menos, espera que estas condicións nunca se lle apliquen ao Cliente por ser innecesarias debido ao cumprimento total por parte do Cliente das normas da lei, a moral e o presente Acordo Público en nome da fiabilidade e do respecto aos dereitos do Cliente. Anfitrión, outros Clientes e calquera terceiro.

2.8.1. O anfitrión prohibe o uso dos servizos do anfitrión para calquera actividade ilegal, incluíndo, entre outras, o spam, o phishing, a infracción dos dereitos de autor e a distribución de malware.

2.8.2. O Cliente non pode utilizar recursos do servidor excesivos, como CPU, memoria ou espazo en disco que afecten negativamente o rendemento do servidor para outros usuarios.

2.8.3. O Anfitrión prohíbe ao Cliente enviar correos electrónicos non solicitados ou outras mensaxes, comunmente coñecidas como spam.

2.8.4. O Anfitrión prohibe calquera actividade que teña por obxecto obter acceso non autorizado a sistemas ou redes informáticas.

2.8.5. O Anfitrión prohíbe ao Cliente a distribución de material ilegal, incluído software pirateado ou contido protexido por dereitos de autor.

2.8.6. O Cliente non pode utilizar os servizos de hospedaxe do Host para acosar ou ameazar a outros, incluso a través do correo electrónico ou outros servizos de mensaxería.

3. Obrigas do Anfitrión

3.1. O Anfitrión comprométese a proporcionar acceso á conta do Cliente despois de seleccionar os servizos requiridos polo Cliente no sitio web do Anfitrión. Os servizos de aloxamento compartido, VPS e VDS ofrécense automaticamente. O tempo de prestación do servizo depende da configuración do sistema operativo seleccionada, pero non máis tarde de 48 horas desde a data de pago. Se son necesarias accións contrarias do Cliente, o empregado técnico do Anfitrión porase en contacto co Cliente para aclarar o procedemento. As condicións de emisión e coordinación das características do Servidor Dedicado negocianse individualmente por razóns obxectivas.

3.2. O anfitrión aceptará correctamente o pago dos servizos de hospedaxe e proporcionará por correo electrónico un recibo electrónico no que se detalle o custo e a participación dos pagos de impostos.

3.3. Se se dispón dos recursos necesarios, incluíndo o calendario dos empregados de atención ao cliente e a potencia de cómputo dos equipos servidores, o Anfitrión comprométese a prestar ao Cliente os servizos indicados no sitio web do Anfitrión o antes posible, tendo en conta os indicados no sitio web, incluídos os servizos de socios, como a compra e transferencia de nomes de dominio e outros. Se o Anfitrión necesita máis tempo para prestar o servizo, o Anfitrión está obrigado a notificalo ao Cliente dun xeito accesible.

3.4. O Anfitrión, entre outros servizos que aparecen no sitio web do Anfitrión, ofrece a snapshot, que está pensado para facilitar a recuperación de datos e pode, pero non debe ser, unha copia de seguridade dos datos do Cliente.

3.5. O Anfitrión non está obrigado a realizar comprobacións preliminares, programadas ou doutro tipo dos datos do Cliente, confiando plenamente na fiabilidade do Cliente, agás nos casos en que o Cliente reciba unha notificación dunha violación de calquera norma ou norma por parte do Cliente. Neste caso, o Anfitrión comproba os datos do Cliente para confirmar os feitos sinalados na reclamación. Se a reclamación está xustificada, o Anfitrión ten dereito a aplicar calquera medida da elección do Anfitrión prevista neste Acordo Público ou a cumprir con calquera requisito legal das axencias de aplicación da lei autorizadas.

3.6. O Anfitrión comprométese a cumprir coa solicitude de reembolso do Cliente dentro do período de proba de sete días do servizo, que se indica no sitio web do Anfitrión, se o Cliente cumpre os termos deste Acordo Público e utiliza o período de proba para probar. A actividade do Cliente dirixida a utilizar o período de proba para outros fins (por exemplo: distribución de correo electrónico, etc.) exime ao Host desta obriga. Neste último caso, o reembolso realízase a criterio da administración anfitriona.

4. Interrupción da dispoñibilidade, outros defectos, restricións temporais e permanentes

4.1. Se se producen interrupcións na dispoñibilidade do sistema, o Cliente informará inmediatamente diso ao Anfitrión a través do sistema de tickets. O anfitrión tentará eliminar inmediatamente a interrupción da dispoñibilidade. En caso de defectos substanciais de almacenamento a longo prazo, o Anfitrión ten dereito a eliminar os defectos nun período de gracia de 14 días concedido polo Cliente. Se un defecto substancial non pode ser eliminado dentro do período de carencia, o socio do convenio público pode reducir a taxa a pagar.

4.2. O Anfitrión ten dereito a interromper temporalmente a conexión entre os datos almacenados e Internet (excluíndo o sistema) se existen indicios suficientes sobre contidos ilegais dos datos almacenados, en particular como resultado dunha advertencia dun suposto parte infractora, salvo que isto sexa obviamente infundado, ou como resultado de investigacións das autoridades estatais. A barra restrinxirase aos supostos contidos infractores, se é posible. O cliente debe ser informado do bar e debe serlle o motivo. Tamén se solicitará ao cliente que elimine os supostos contidos ilícitos ou que presente a súa legalidade e acredite, se é o caso. A barra retirarase tan pronto como se anule a sospeita. Se o Cliente non elimina o efecto negativo causado polas accións especificadas nun prazo de 24 horas, o Anfitrión ten dereito a suspender o servizo en virtude deste acordo sen reembolso dos fondos pagados.

4.3. Se o Cliente opera programas no espazo de almacenamento alugado que poidan afectar negativamente ou, debido a fallas de seguridade coñecidas, ameazar as características operativas dos sistemas do Host ou dos seus axentes, Host ten dereito a prohibir inmediatamente a oferta do Cliente. A barra restrinxirase, se é posible, aos programas que causan o impacto negativo. O Cliente deberá ser informado inmediatamente sobre o bar e deberá ser motivado. Se o Cliente non elimina o efecto negativo causado polas accións especificadas nun prazo de 24 horas, o Anfitrión ten dereito a suspender o servizo en virtude deste acordo sen reembolso dos fondos pagados.

4.4. O anfitrión tamén ten dereito a interromper temporalmente a conexión entre os datos almacenados e internet se o cliente non paga a tarifa acordada ou unha parte importante desta. O Anfitrión informará ao Cliente da súa intención de executar unha barra polo menos 48 horas antes da execución real. Despois do pago dos atrasos, o Host retirará inmediatamente a barra. A pesar da exclusión dunha oferta por algún dos motivos anteriormente mencionados, o Cliente está obrigado a aboar a tarifa pactada, aínda que sexa durante o período no que se aplique a barra.

4.5. Se o Anfitrión é debidamente notificado da investigación en curso polas axencias policiais sobre as accións ou a inacción do Cliente, o Anfitrión resérvase o dereito de actuar de acordo cos requisitos das axencias policiais, aínda que tales accións non estean previstas neste acordo.

4.6. Se o Cliente recibe unha IP dedicada addres para usar como parte do servizo ou separately, e esta IP address aparece na base de datos de correo lixo ou ten outras restricións sen culpa do cliente, o anfitrión toma todas as accións necesarias para cancelar tales restricións nun prazo de 14 días hábiles e, en caso de urxencia, se é necesario, cambia a outra IP addres, sempre que o anfitrión teña unha IP adicional address. Estas accións son realizadas polo Anfitrión en base á solicitude do Cliente de atención ao cliente co ticket correspondente. O host non garante a ausencia de IP addresses en bases de datos, listas ou doutro xeito.

5. Disposicións adicionais de responsabilidade

5.1. A responsabilidade do anfitrión cara ao cliente ou a terceiros por calquera e todas as reclamacións derivadas deste Acordo ou relacionadas con este, xa sexa por contrato, agravio ou doutro tipo, estará limitada ao importe total das tarifas pagadas polo cliente ao provedor durante os tres (3) meses inmediatamente anteriores á data da reclamación. En ningún caso o Anfitrión será responsable de ningún dano indirecto, especial, incidental, punitivo ou consecuente, incluíndo, sen limitación, a perda de beneficios ou ingresos, a perda de datos ou os custos de bens ou servizos substitutivos.

5.2. O Cliente indemnizará e eximirá de toda responsabilidad ao Anfitrión e aos seus afiliados, oficiais, directores, empregados e axentes de e contra calquera reclamación, responsabilidade, dano, perda, custo e gasto, incluídos os honorarios razoables dos avogados, derivados de ou en relación co uso que fai o Cliente dos Servizos ou do Contido do Cliente.

5.3. O Cliente será o único responsable de todo o contido (uso do contido do cliente) que cargue ou poña a disposición a través dos Servizos ("Contido do cliente"). O Cliente declara e garante que o Contido do Cliente non infrinxe ningunha lei ou regulamento aplicable nin infrinxe ningún dereito de terceiros. O Anfitrión pode eliminar calquera Contido do Cliente que o Anfitrión determine, ao seu exclusivo criterio, que infrinxe as leis ou regulamentos aplicables ou infrinxe os dereitos de terceiros.

5.4. Garantías e exencións de responsabilidade. O Anfitrión declara e garante que ten o dereito e a autoridade para celebrar este Acordo Público e para proporcionar os Servizos que se indican no sitio web do Anfitrión. Salvo o establecido expresamente neste Acordo Público, o Anfitrión non fai ningunha outra garantía ou representación, xa sexa expresa ou implícita, con respecto aos Servizos, incluíndo, sen limitación, ningunha garantía de comerciabilidade ou adecuación para un propósito particular. O Cliente recoñece que os Servizos se ofrecen "tal cal" e que o Anfitrión non garante que os Servizos sexan ininterrompidos ou sen erros.

5.5. Lei vixente e xurisdición. Este acordo público rexerase e interpretarase de acordo coas leis do estado onde se atopa o membro designado do anfitrión, sen ter en conta as súas disposicións de conflito de leis. Calquera disputa xurdida ou relacionada con este Acordo Público resolverase nos tribunais estatais situados no condado onde se atopa o membro designado do anfitrión.

6. Confidencialidade

6.1. As partes recoñecen que durante a execución deste Acordo Público, o Cliente non proporciona ao Anfitrión ningunha información confidencial do Cliente. O Cliente confirma que o Anfitrión non ten ningunha obriga de acordar co Cliente de ningún xeito sobre o uso da información proporcionada polo Cliente para cumprir o pedido por parte do Host, incluso en cooperación con socios e/ou outros terceiros contratados de calquera xeito, incluíndo o requirido pola lei.

7. Resolución de conflitos

7.1. Se o Cliente ten algún problema co seu servizo de hospedaxe, o primeiro paso debe ser contactar co equipo de atención ao cliente do Host. Moitos problemas pódense resolver mediante a comunicación directa co provedor, como problemas de facturación ou dificultades técnicas. Faremos todo o necesario para o seu uso cómodo dos servizos de Host.

7.2. Se o problema non se pode resolver a través do servizo de atención ao cliente, é posible que o Cliente teña que presentar unha reclamación formal. Isto pode implicar cubrir un formulario no sitio web do anfitrión ou enviar un correo electrónico a un departamento de reclamacións designado. A reclamación debe indicar claramente o problema e todos os detalles relevantes, como cando xurdiu o problema por primeira vez e que pasos xa se tomaron para tentar resolvelo. Neste caso, o Anfitrión realiza todas as accións previstas neste Convenio Público para eliminar a causa da reclamación ou, a criterio do Anfitrión, aplica as normas do Convenio Público para a indemnización baseada na cláusula 5.1. deste Convenio Público, se resultase imposible resolver o problema. Todos os contactos necesarios ofrécense ao cliente no sitio web do anfitrión, incluído o sistema de tickets para a atención ao cliente.

7.3. Todas as disputas e reclamacións entre as partes resólvense mediante negociacións, baseándose nos termos deste Acordo Público e nas formas enumeradas neste Acordo Público. No caso de que resulte imposible chegar a unha resolución mediante negociacións, os conflitos resolveranse na forma prevista pola lei con base na cláusula 5.5. este Convenio Público.

8. Retribucións

8.1. O Cliente aboará ao Anfitrión as tarifas indicadas no sitio web do Anfitrión ou acordadas polas partes por escrito ou por correo electrónico. As tarifas poden cambiarse en calquera momento sen previo aviso ao Cliente facendo cambios no sitio web do Host. O pago realízao o cliente de acordo co servizo seleccionado no sitio web do anfitrión, utilizando os métodos proporcionados na conta persoal do cliente no sitio web do anfitrión nos termos deste acordo público.

8.2. Se o Cliente non ten intención de comprar períodos futuros dos servizos do Anfitrión, está obrigado a utilizar a ferramenta de cancelación da área de Cliente estrictamente ata que se cobre o pago da renovación do servizo do Anfitrión. A ferramenta de cancelación é para a cancelación inmediata ou ao final do período de pago. O Cliente recibe notificacións automáticas do Host sobre o próximo día de renovación do servizo. Ao cancelar o servizo inmediatamente ou ao final do período de pago, cancela inmediatamente o pago automático que está programado ao final do período de pago para utilizar o servizo de Host. En ausencia dunha decisión relevante do Cliente para rescindir o servizo antes de cargar os fondos para a súa prórroga dentro do período especificado, o pago automático para o período futuro considérase o consentimento do Cliente para ampliar o servizo e non hai reembolso solicitado.

8.3.As partes acordan que a comisión do sistema de pago non é reembolsable polo Anfitrión baixo ningún concepto.

9. Circunstancias de forza maior

9.1. A forza maior refírese a circunstancias imprevisibles alleas á vontade dunha parte que lle impiden cumprir as súas obrigas contractuais. Para un provedor de hospedaxe web, as circunstancias de forza maior poden incluír:

  1. 9.1.1 Desastres naturais: inclúen terremotos, furacáns, inundacións, incendios forestais, tornados e outros actos da natureza que poden danar a infraestrutura do Host ou perturbar as súas operacións.
  2. 9.1.2 Cortes de enerxía: os cortes de enerxía poden ocorrer debido a unha variedade de motivos, incluíndo tempo severo, danos na infraestrutura ou fallos do sistema. Estas interrupcións poden afectar a capacidade do Host para ofrecer servizos ao seu Cliente.
  3. 9.1.3. Actos de terrorismo ou guerra: os actos de terrorismo ou guerra poden perturbar o funcionamento normal da infraestrutura dun país, incluída a conectividade a Internet, o que pode afectar ás operacións do Host.
  4. 9.1.4. Accións gobernamentais: Calquera acción gobernamental, como bloqueos nacionais ou toques de queda, Internet ou IP addrO bloqueo de ess, ou calquera outro, pode restrinxir o movemento de persoas e mercadorías, incluído o persoal e os equipos do Anfitrión, provocando interrupcións no servizo.
  5. 9.1.5. Ataques cibernéticos: os ataques cibernéticos poden comprometer a infraestrutura e os sistemas do host, o que provoca tempo de inactividade e interrupcións no servizo.

9.2. No caso de circunstancias de forza maior, o Anfitrión queda exento das obrigas contractuais ou concédese tempo adicional para cumprir as súas obrigas calquera que sexa o Anfitrión que elixa.

10 Termos

10.1. Este Acordo Público comezará na data de aceptación polo Cliente e continuará ata a súa rescisión por calquera das Partes de conformidade cos termos deste Acordo Público. A aceptación total e incondicional dos termos deste Acordo Público por parte do Cliente considérase como o uso do sitio web do Anfitrión, o rexistro no sitio web do Anfitrión ou o pago dos servizos do Anfitrión, o que ocorrese primeiro.

10.2. Calquera das Partes poderá rescindir este Acordo Público previa notificación ou sen á outra Parte por calquera motivo ou por ningún motivo. O Anfitrión tamén pode rescindir este acordo inmediatamente tras avisar ao Cliente se o Cliente incumpre calquera termo ou condición deste Acordo.

10.3. Tras a rescisión do contrato, o Cliente ten dereito a un reembolso do saldo pagado por adiantado por calquera mes pagado por adiantado polo uso dos servizos do Anfitrión se non se utiliza un só día dese mes. Os fondos pagados por adiantado non serán devoltos se o Cliente infrinxe os termos deste acordo ou a lexislación nacional ou internacional vixente, o que provocou o bloqueo da conta do Cliente en base a este Acordo Público ou a apelación das axencias de aplicación da lei nun forma prescrita.

11. Datos do anfitrión

Hosta Blanca LLP (O "Anfitrión"):

Asociación de responsabilidade limitada

Domicilio social Addres:

128 City Road Londres
EC1V 2NX
REINO UNIDO 

Número de rexistro: OC445755

Códigos SIC: Tratamento de datos, aloxamento e actividades relacionadas|Portais web

Número de IVE: